طرح جداسازی و تفکیک امتیاز پروژه زاگرس

طرح جداسازی و تفکیک امتیاز پروژه به تجاری و مسکونی

صدور دستور نقشه پروژه زاگرس

صدور دستور نقشه پروژه زاگرس با کاربری تجاری و مسکونی و اعلام هزینه های علی الحساب پرداختی